OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VÍNA

Obchodní podmínky pro prodej vína společnosti Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČO: 293 58 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75096 (dále jen „Společnost“) (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou, která je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz či www.gurdau.com (dále jen „Webová stránka“). Tyto Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY 1.1. Prodávající sděluje Kupujícímu dle ustanovení § 1811 odst. 2 Občanského zákoníku, tyto skutečnosti: (a) totožnost, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího jsou uvedeny na Webové stránce; (b) označení zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností, je uvedeno na Webové stránce; (c) cena zboží včetně daně z přidané hodnoty, včetně všech poplatků, je uvedena na Webové stránce; (d) způsob platby a způsob dodání zboží je uveden v čl. 4 a 5 Podmínek; (e) náklady na dodání zboží jsou uvedeny na Webové stránce; (f) údaje o právech z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v čl. 6 a 7 Podmínek; (g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v těchto Podmínkách. 1.2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku, sděluje Prodávající Kupujícímu, před uzavřením kupní smlouvy následující: (a) Prodávající může požadovat úhradu kupní ceny, popřípadě zálohy nebo obdobné platby před převzetím plnění Kupujícím; (b) Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou ani smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění; (c) právo na odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, vzorový formulář, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jsou uvedeny v čl. 6 Podmínek; (d) v případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy, nese přímé náklady spojené s vracením zboží dle čl. 6.6 Podmínek; (e) práva z vadného plnění má Kupující v souladu s čl. 7 Podmínek; (f) Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování; (g) pokud má Kupující stížnost, může se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, bližší podmínky jsou upraveny v čl. 10 Podmínek. 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 3.1 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám. 3.2 Veškeré zboží, které je nabízeno k prodeji na Webové stránce, není považováno za návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 Občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření Smlouvy činí až Kupující svou objednávkou. 3.3 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: • prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@gurdauvinarstvi.cz; • prostřednictvím telefonické objednávky na telefonní číslo +420 702 011 877; • prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webu Vinařství; (dále jen „Objednávka“). 3.4 Při zadávání Objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 3.5 Po obdržení Objednávky (pokud je Prodávající schopen ji splnit) zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal/sdělil. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky Prodávajícího. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení Objednávky na emailovou adresu Kupujícího. 3.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu. 3.7 Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit Objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit Objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího. 3.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Webové stránce obchodu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení Objednávky podle těchto Podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího. 3.9 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (na emailovou adresu, písemně, telefonicky apod.). 3.10 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili své povinnosti vůči Prodávajícímu. 3.11 Prodej vín (obecně alkoholických nápojů) je určen pouze pro osoby od 18 let věku. Objednáním vín Kupující potvrzuje, že splňuje tuto podmínku. 3.12 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Smlouva bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího. 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1. Ceny zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží sdělí Prodávajícímu e-mailem či telefonicky dle toho, jaký způsob podání objednávky Kupující zvolí. 3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující uhradí na základě faktury, kterou Prodávající zašle Kupujícímu na e-mail, který mu Kupující pro tento účel sdělí v souvislosti s podáním Objednávky. 3.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 3.4. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Objednané zboží nebude odesláno Kupujícímu dříve, než bude platba kupní ceny připsána na účet Prodávajícího. 4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 4.1. Dodávky zboží dle Smlouvy budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány obvykle v termínu do tří (3) pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. 4.2. Zboží je Kupujícímu dodáno: (a) na adresu určenou Kupujícím v Objednávce; (b) osobním odběrem v provozovně Prodávajícího na adrese Kurdějov 300, PSČ: 693 01. 4.3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 4.4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží budou sděleny Prodávajícím při provádění objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 4.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 4.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a reklamovat zásilku přímo u přepravce. 4.7. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Přepravce následně sepíše s Kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět Prodávajícímu. Skutečnost o sepsání protokolu oznámí Kupující neprodleně Prodávajícímu. Poté se Prodávající a Kupující dohodnou na dalším postupu. 4.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 5. DÁRKOVÉ POUKÁZKY 5.1. Dárkovou poukázku lze uplatnit na pobytové balíčky, stravovací služby, ubytovací služby a další služby poskytované a zboží prodávané Vinařstvím. Dárková poukázka musí být vyčerpána nejpozději do data platnosti vyznačeného na dárkové poukázce. Po tomto datu nelze dárkovou poukázku uplatnit, ani se nevrací finanční částka v případě nevyčerpané hodnoty dárkové poukázky. Z kapacitních důvodů doporučujeme termín čerpání ujednat co nejdříve. Ve výjimečných případech může Vinařství na základě odůvodněné žádosti Klienta prodloužit datum platnosti dárkové poukázky. 5.2. Uplatnit lze pouze originální dárkovou poukázku, která obsahuje zejména jedinečný číselný údaj, sloužící k identifikaci poukázky, dobu platnosti dárkové poukázky, razítko Vinařství a podpis odpovědného pracovníka. 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 6.1. Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v souladu s podmínkami uvedenými v § 1829 a násl. Občanského zákoníku, a to bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení běží: (a) ode dne převzetí zboží, Kupujícím nebo jím určenou osobou; (b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou, je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí; (c) ode dne převzetí první dodávky zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou, je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. Aby byla dodržena výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty 14 dnů podle tohoto ustanovení Podmínek. 6.2. Kupující pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo faxem), které musí být zasláno na adresu sídla Prodávajícího nebo na elektronickou adresu (e-mail) Prodávajícího. 6.3. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat náležitosti podle vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 29/2023 Sb. Odstoupení od smlouvy musí tedy minimálně obsahovat: označení Prodávajícího (název, adresa sídla), oznámení o odstoupení od koupě zboží, označení zboží, datum objednání zboží, označení Kupujícího (jméno, příjmení a adresa), podpis Kupujícího a datum podpisu. 6.4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku. 6.5. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, (i) zašle zpět do sídla nebo (ii) předá v sídle Prodávajícího zboží, které obdržel od Prodávajícího, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Kupující je povinen vrátit úplné zboží, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, s kompletní dokumentací, je-li to možné v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém je převzal. Lhůta podle tohoto ustanovení Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 6.6. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. 6.7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Kupujícího přijal, stejným způsobem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. 6.8. Zvolil-li Kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 6.9. Prodávající není povinen vrátit platby v souladu s čl. 5.7 Podmínek dříve, než Kupující předá zboží nebo prokáže zpětné odeslání zboží Prodávajícímu. Rozhodná je ta okolnost, která nastala dříve. 6.10. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem než ten, jenž je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 6.11. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy: (a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; (b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; (c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 6.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 6.13. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to ve lhůtě 15 dnů ode den vrácení zboží. 6.14. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy nalezne Kupující na Webové stránce. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiným zbožím a vady v dokladech nutných pro užívání zboží. 7.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. 7.3. Kupující si zboží podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 7.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy zboží převzal Kupující: (a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednali, případně chybí-li takové ujednání mezi smluvní stranami, vlastnosti, které Prodávající či výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a popřípadě na základě reklamy; (b) se zboží hodí k účelu, který uvádí Prodávající pro jeho použití nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, jestliže byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; (d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; (e) zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů. 7.5. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však v době 2 let od převzetí zboží. 7.6. Právo z vadného plnění dle čl. 6.8 Podmínek se nepoužijí v případě zboží prodávaného za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. 7.7. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede Prodávající své identifikační údaje. 7.8. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 6.4 Podmínek: (a) Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Jestliže se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti zboží; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. (b) Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; (c) Kupující má právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. 7.9. Neodstoupí-li nebo neuplatní-li Kupující práva podle čl. 6.8 Podmínek, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 7.10. Kupující sdělí Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. 7.11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo sám vadu způsobil. 7.12. Právo z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující dodá reklamované zboží (i) osobně, nebo (ii) odešle zásilku prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka musí být zabezpečena, aby nedošlo k jejímu poškození. Zásilka musí obsahovat, • reklamované zboží, • doklad o nákupu zboží (faktura), • podrobný popis závady, • kontaktní údaje Kupujícího (jméno/ název, bydliště/sídlo, telefonní číslo, e-mail). Pokud zásilka nebude obsahovat uvedené údaje, může být reklamace odmítnuta. 7.13. Při neoprávněné Reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do odpovědnosti za vady) může Prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět Kupujícímu. 7.14. Prodávající rozhodne o Reklamaci bez zbytečného odkladu, v případě složitých případů do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je potřebná k odbornému posouzení vady, a to podle druhu výrobku. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 7.15. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající zašle Kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace, Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 7.16. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem a zákone č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 8.1. Kupující bere na vědomí, že všechna práva k Webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu Prodávajícího. 8.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Kupující nesmí při využívání Webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 8.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje Kupujícího zpracovává Prodávající v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující Objednávkou stvrzuje, že bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu. Informace o postupu při zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Privacy Policy. Tento dokument je přístupný na Webových stránkách. 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 10.1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. s) Občanského zákoníku, dále ustanovení § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tímto Prodávající sděluje, že v případě sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. 10.2. Spotřebitel se může obrátit na Česká obchodní inspekci na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Dále je možné při řešení spotřebitelských sporů využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 10.3. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej vína vstupují v platnost dne 1. 6. 2023. 11.2. Změny a doplňky Podmínek mohou být individuálně mezi Prodávajícím a Kupujícím upraveny výhradně písemnou formou, tato odchylná smluvní ujednání mají přednost před Podmínkami. 11.3. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 11.4. Tyto Podmínky jsou zveřejněny na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz a www.gurdau.com. 11.5. V případě potřeby pozdější změny Podmínek si Prodávající vyhrazuje právo tyto Podmínky v potřebném rozsahu změnit. Změna Podmínek je platná dnem zveřejnění nových obchodních podmínek pro ubytování na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz a www.gurdau.com kde je vždy uvedeno aktuální znění Podmínek. 11.6. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek. 11.7. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 11.8. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ubytovací řád

Společnost Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČO: 293 58 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75096 tímto vydává následující ubytovací řád závazný pro každou osobu, která využívá ubytovací služby společnosti v objektu vinařství na adrese Kurdějov 300, PSČ: 693 01 (společnost i objekt vinařství dále jen „Vinařství“).

1. Vinařství může ubytovat pouze klienta, kterého řádně přihlásí k pobytu. Za tímto účelem klient předloží při příjezdu doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti) přijímajícímu pracovníkovi, který provede přihlášení klienta k ubytování. Vinařství vydá ihned při nástupu klíč.

2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného klienta je klient povinen se na výzvu oprávněného pracovníka prokázat klíčem Vinařství.

3. Za ztrátu nebo znehodnocení klíče účtuje Vinařství částku 2.000 Kč za kus.

4. Na základě objednaného ubytování je Vinařství povinno klienta ubytovat nejpozději do 22.00 hodin.

5. Požádá-li klient o prodloužení ubytování, může mu Vinařství nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.

6. Vinařství odpovídá jednak za škodu na věcech vnesených klientem do Vinařství, jednak za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu určeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Škoda na vnesených věcech se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. Povinnost nahradit škodu se nevztahuje podle § 2947 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na vozidla a na věci ponechané ve vozidle. Pro uplatnění práva na náhradu škody na odložených a vnesených věcech platí § 2945–2949 Občanského zákoníku.

7. Za škody způsobené na majetku Vinařství odpovídá klient podle platných právních předpisů v plném rozsahu. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách Vinařství, a pobyt jim tam umožnil klient.

8. V případě škody na majetku Vinařství způsobené klientem, případně v souladu s bodem 7 tohoto řádu, je klient povinen způsobenou škodu uhradit nejpozději v den skončení pobytu nebo na základě faktury vystavené do 14 dnů ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi.

9. Vinařství neodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovištích Vinařství. Vinařství doporučuje klientům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Dále doporučuje nenechávat v motorovém vozidle volně položené osobní věci. Vinařství nenese odpovědnost za škody způsobené klientem na parkovišti třetím osobám. Vinařství si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku Vinařství vozidlem klienta.

10. Klient může přijímat návštěvy v prostorách Vinařství pouze po předchozí dohodě s pracovníkem Vinařství na recepci.

11. V době od 22.00 do 7.00 hodin má klient povinnost dodržovat noční klid.

12. Vinařství zajistí při onemocnění nebo zranění klienta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu Vinařství, si klient hradí sám.

13. Klient užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s Vinařstvím. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí klient pobyt nejpozději do 10.00 hodin posledního dne, ve stejné době pokoj uvolní. Neučiní-li tak klient ve stanovené době, může mu Vinařství účtovat pobyt za celý následující den. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá ubytovací kartu/klíč pověřenému zaměstnanci a oznámí, že se odhlašuje z pobytu.

14. Vinařství si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci), úhrady a spotřeby klienta v den odhlášení klienta z ubytování.
15. V pokoji nebo prostorách Vinařství nesmí klient bez souhlasu vedení Vinařství přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

16. Ve Vinařství, a zvláště v apartmánu není klientovi dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně klienta (holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.).

17. Klient je povinen při odchodu uzavřít v apartmánu vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenstvích, uzavřít okna a dveře pokoje.

18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let v pokoji a jiných společenských prostorách Vinařství bez dozoru dospělých.

19. Klientovi není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

20. Domácí zvířata nejsou povolena.

21. V prostorách Vinařství je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, které nebyly zakoupené přímo ve Vinařství. V případě porušení tohoto zákazu je Vinařství oprávněno účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení. Ve Vinařství je povolena konzumace alkoholu osobám starších 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty Vinařství.

22. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách Vinařství. V ostatních prostorách Vinařství je přísný zákaz kouření. Kouření je možné pouze na vyhrazeném místě na venkovní terase Vinařství. V případě porušení tohoto zákazu je Vinařství oprávněno účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení.

23. V prostorách Vinařství je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Vinařství je oprávněno informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování klienta, který porušil tento zákaz, a to bez náhrady.

24. V prostorách Vinařství je přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva a nebezpečných látek. Vinařství je oprávněno informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování klienta, který porušil tento zákaz, a to bez náhrady.

25. Za ubytování a další poskytnuté služby je klient povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem dostupným na webových stránkách Vinařství a na recepci Vinařství.

26. Stížnosti klientů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení Vinařství. Dotazník je k dispozici na vyžádání.

27. Klient je povinen chovat se v apartmánech a v ostatních místnostech Vinařství tak, aby nevznikalo riziko požáru a jiné škody. V případě vzniku požáru nahlásí klient tuto situaci bezodkladně na recepci Vinařství, která následně vyhlásí poplach. Evakuace ohrožených osob bude provedena chůzí po označených únikových cestách, dle evakuačního plánu únikových cest.

28. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má Vinařství právo upustit od poskytování pobytových a jiných služeb a odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Vinařství má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny za pobyt a poskytované služby. Klient je povinen následně bezodkladně opustit Vinařství.

V Kurdějově dne 1. 6. 2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ

Tyto obchodní podmínky pro ubytování společnosti Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČO: 293 58 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75096 (dále jen „Vinařství“) (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemný vztah mezi Vinařstvím a objednatelem – fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která pobyt ve Vinařství na adrese Kurdějov 300, PSČ: 693 01 a jiné služby objednává jako objednatel. Osoba, která následně čerpá ubytovací a jiné služby Vinařství je klientem (dále jen „Klient“). Klient muže být totožný s objednatelem, jedná-li se o fyzickou osobu.
Vinařství je poskytovatelem ubytování, pobytových balíčků a navazujících služeb a zajišťuje rovněž cateringové služby.

1. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním ubytování, pobytových balíčků a navazujících služeb a zajištění stravování, přičemž tyto služby jsou poskytovány či zajišťovány dle individuálního požadavku Klienta jako jednotlivé služby.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Smluvní vztah o prodeji služeb vzniká mezi objednatelem a Vinařstvím písemným potvrzením objednávky pobytu ze strany Vinařství. Na základě smluvního vztahu se Vinařství zavazuje zabezpečit Klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a Klientovi vzniká závazek zaplatit Vinařství smluvenou cenu za potvrzené služby.
2.2. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby činící Objednávku a osoby uvedené v objednávce, kterou objednatel podal a Vinařství potvrdilo.

3. OBJEDNÁVKA
3.1 Objednatel objednává pobyt ve Vinařství objednávkou, kterou podává elektronickou poštou (e-mailem), telefonicky nebo prostřednictvím on-line rezervačního systému, na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz či www.gurdau.com („Objednávka“). Objednávat pohyb je možné rovněž prostřednictvím portálů www.booking.com a www.amazingplaces.cz. Případná telefonická či ústní objednávka musí být potvrzena písemně s náležitostmi písemné objednávky, které jsou uvedeny níže.
3.2 Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou Objednávku jsou:
(a) v případě, kdy je objednatelem právnická osoba:
• obchodní název společnosti, která je objednatelem, sídlo, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mail);
• jméno a příjmení Klienta, pro kterého jsou služby objednávány, datum narození a adresa trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail) Klienta;
• specifikace ubytování či pobytového balíčku a jiných objednávaných služeb, počet osob, termín pobytu, délka pobytu a typ apartmánu.
(b) v případě, kdy je objednatelem fyzická osoba:
• jméno a příjmení objednatele v případě, že je rozdílnou osobou od Klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), jméno a příjmení Klienta, pro kterého objednává služby, datum narození a adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail);
• specifikace ubytování či pobytového balíčku a jiných objednávaných služeb, počet osob, termín pobytu, délka pobytu a typ apartmánu.
3.3 Objednává-li tuzemská osoba pobyt pro cizince, je objednatel povinen tuto skutečnost uvést.
3.4 Učiněnou Objednávkou je objednatel vázán. Objednávka je přijata Vinařstvím v návaznosti na volné kapacity a aktuální provozní možnosti.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE (KLIENTA)
4.1. Objednatel (Klient) má právo:
(a) být dostatečně a úplně informován Vinařstvím o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně;
(b) na řádné poskytnutí objednaných, Vinařstvím potvrzených a objednatelem zaplacených služeb;
(c) kdykoliv před zahájením pobytu zrušit Objednávku za dodržení stornovacích podmínek uvedených v čl. 8 Podmínek;
(d) reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Vinařství, který je obsažen v čl. 10 Podmínek.
4.2. Objednatel (Klient) je zejména povinen:
(a) uvést správně a úplně všechny podstatné náležitosti Objednávky;
(b) zaplatit Vinařství cenu služeb dle čl. 6 Podmínek;
(c) respektovat Ubytovací řád Vinařství a další vnitřní předpisy Vinařství; s uvedenými předpisy je možné se seznámit při nástupu pobytu na recepci nebo na webových stránkách (www.gurdauvinarstvi.cz či www.gurdau.com);
(d) pečlivě si překontrolovat Vinařstvím vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat Vinařství.

5. PRÁVA A POVINNOSTI VINAŘSTVÍ
5.1. Vinařství je povinno:
(a) potvrdit objednateli v případě volné kapacity objednaný pobyt a služby a poskytnout objednateli písemně informace k nástupu k ubytování;
(b) poskytnout objednateli (Klientovi) důležité informace k pobytu či jiným poskytovaným službám;
(c) zabezpečit Klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Pokud není kvalita služeb sjednaná, má se za to, že služby budou zajištěny v kvalitě obvyklé;
(d) v případě odstoupení od potvrzené Objednávky pobytu a/či jiných služeb ze strany objednatele vyúčtovat do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu po odpočtu stornopoplatků.
5.2. Vinařství má právo z důvodů mimořádné havárie či provozního důvodu v průběhu pobytu Klienta přestěhovat či pobyt a jiné objednané služby omezit či zcela zrušit. V takovém případě objednateli náleží část uhrazené ceny za služby, které nebyly Vinařstvím poskytnuty.

6. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA
6.1. Cena ubytování je uvedena na internetových stránkách Vinařství (www.gurdauvinarstvi.cz či www.gurdau.com), na internetových portálech pro rezervaci ubytování (www.booking.com a www.amazingplaces.cz), případně při mimořádných akcích ve speciálních nabídkových listech či předaných cenových kalkulacích.
6.2. Cena pobytových balíčků je uvedena vždy u těchto balíčků za všechny poskytované služby, které jsou v balíčku zahrnuty, na internetových stránkách (www.gurdauvinarstvi.cz či www.gurdau.com) nebo v samostatných propagačních materiálech.
3.5 Je-li pro vytvoření Objednávky využito některého on-line rezervačního systému či portálu, a v takovém systému je uvedena za službu zjevně chybná cena, je Vinařství oprávněno od smlouvy odstoupit i poté, co objednatel obdržel e-mail s potvrzením Objednávky. V takovém případě Prodávající bude objednatele a Klienta o této situaci neprodleně informovat. Pokud ohledně ceny existují pochyby, Prodávající žádá objednatele, aby jej neprodleně informoval o možné chybě ceny služby.
6.3. Cena dalších služeb poskytovaných či zajišťovaným Vinařstvím je uvedena v aktuálních cenících, které jsou k dispozici na vyžádání ve Vinařství.
6.4. Cena pobytu, pobytovém balíčku či jiných služeb je vždy uvedena při potvrzení Objednávky.
6.5. V ceně ubytování a v pobytových balíčcích je zahrnut místní poplatek z přechodného ubytování.
6.6. Cena ubytování, pobytových balíčků a jiných objednaných služeb se platí předem při provádění rezervace, a to buď bezhotovostně prostřednictvím platební brány, na kterou bude objednatel přesměrován po provedení on-line rezervace, nebo prostřednictvím daňového dokladu, který Vinařství objednateli zašle po obdržení Objednávky. Do doby, než dojde k úplnému uhrazení Objednávky, nepovažuje se Objednávka za závaznou pro Vinařství.
6.7. Úhrada dalších poskytnutých či zajištěných služeb souvisejících s ubytováním, které nebyly součástí Objednávky, hradí Klient při ukončení pobytu (pokud se s Vinařstvím nedohodli jinak.
6.8. Platby, které Klient provádí přímo na místě – na recepci, jsou možné platebními kartami akceptovanými Vinařstvím nebo v hotovosti (v měně CZK nebo EUR).

7. NÁSTUP NA POBYT
7.1. Při nástupu se Klient v recepci Vinařství prokáže dokladem totožnosti. Po splnění těchto formalit bude Klient ubytován a budou mu poskytnuty další informace k pobytu.
7.2. Čas nástupu na pobyt je od 14:00 prvního dne ubytování.

8. STORNOVACÍ PODMÍNKY
8.1. Objednatel je oprávněn zrušit pobyt, pobytový balíček a jiné služby, které objednal a Vinařství potvrdilo na určitý termín. V případě stornování ubytování a jiných služeb 5 a více dní přede dnem nástupu nevzniká Vinařství nárok na zaplacení odstupného (dále jen „Stornovací poplatek“).
8.2. V případě stornování pobytu méně než 5 dnů přede dnem nástupu nebo čerpání služeb vzniká Stornovací poplatek ve výši 100 % ceny pobytu a/či jiných služeb. Klient má možnost si pobyt či čerpání jiných služeb přeložit na jiný termín, této možnosti lze v daném případě využít pouze dvakrát.
8.3. Stornovací poplatek je účtován z celkové (tj. potvrzené) ceny Objednávky.

9. DÁRKOVÉ POUKÁZKY
9.1. Dárkovou poukázku lze uplatnit na pobytové balíčky, stravovací služby, ubytovací služby a další služby a zboží poskytované Vinařstvím. Dárková poukázka musí být vyčerpána nejpozději do data platnosti vyznačeného na dárkové poukázce. Po tomto datu nelze dárkovou poukázku uplatnit, ani se nevrací finanční částka v případě nevyčerpané hodnoty dárkové poukázky. Z kapacitních důvodů doporučujeme termín čerpání ujednat co nejdříve. Ve výjimečných případech může Vinařství na základě odůvodněné žádosti Klienta prodloužit datum platnosti dárkové poukázky.
9.2. Uplatnit lze pouze originální dárkovou poukázku, která obsahuje zejména jedinečný číselný údaj, sloužící k identifikaci poukázky, dobu platnosti dárkové poukázky, razítko Vinařství a podpis odpovědného pracovníka.

10. REKLAMACE – REKLAMAČNÍ ŘÁD
10.1. V případě (i) vadně poskytnutých nebo (ii) neposkytnutých služeb Vinařstvím, které byly prokazatelně sjednány, vzniká Klientovi právo na reklamaci.
10.2. Právo z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Vinařstvím (dále jen „Reklamace“) musí být Klientem uplatněno vážně, určitě a srozumitelně.
10.3. Klient je povinen uplatnit Reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, v sídle Vinařství nebo prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách Vinařství.
10.4. Uplatňuje-li Klient Reklamaci ústně a není-li reklamaci vyhověno v plném rozsahu ihned, pak je pověřený zaměstnanec Vinařství povinen sepsat s Klientem reklamační protokol. V reklamačním protokolu uvede zejména termín pobytu, kontaktní údaje Klienta, předmět reklamace, podpis Klienta, stanovisko příslušné osoby apod. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k uspokojivému vyřešení Reklamace.
10.5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, nedohodne-li se oprávněný zástupce s Klientem na jiné lhůtě.
10.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu nebo okolnosti, které jsou na straně objednatele (Klienta), na jejichž základě objednatel (Klient) zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká objednateli (Klientovi) nárok na vrácení zaplacené ceny objednaných služeb nebo na slevu z ceny objednaných služeb.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Klienta zpracovává Vinařství v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Objednatel objednávkou pobytu stvrzuje, že mu Klient dal souhlas k poskytnutí jeho osobních údajů na dobu nezbytně nutnou, pokud je objednatel osoba odlišná od Klienta. Informace o postupu při zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Privacy Policy. Tento dokument je přístupný na webových stránkách Vinařství a u kontaktní osoby.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
12.1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. s) Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tímto Vinařství sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.
12.2. Spotřebitel se může obrátit na Česká obchodní inspekci na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Dále je možné při řešení spotřebitelských sporů využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
12.3. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tyto obchodní podmínky pro ubytování vstupují v platnost dne 1. 6. 2023.
13.2. Změny a doplňky Podmínek mohou být individuálně mezi Vinařstvím a objednatelem (Klientem) upraveny výhradně písemnou formou, tato odchylná smluvní ujednání mají přednost před Podmínkami.
13.3. Veškerá ujednání mezi Vinařstvím a objednatelem (Klientem) se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.4. Tyto Podmínky jsou zveřejněny na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz a www.gurdau.com.
13.5. V případě potřeby pozdější změny Podmínek si Vinařství vyhrazuje právo tyto Podmínky v potřebném rozsahu změnit. Změna Podmínek je platná dnem zveřejnění nových obchodních podmínek pro ubytování na webové stránce www.gurdauvinarstvi.cz a www.gurdau.com, kde je vždy uvedeno aktuální znění Podmínek.
13.6. Zasláním objednávky Vinařství potvrzuje objednatel, že se seznámil těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je objednatel osoba rozdílná od Klienta, má objednatel povinnost Klienta s Podmínkami seznámit tak, aby byla zachována jeho práva vyplývající z objednaného pobytu.

GDPR

GDPR

Cookies

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito zásadami (dále jen „Zásady“) Vás společnost Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČO: 293 58 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75096 (dále jen „Společnost“) informujme o tom, jaké osobní údaje mohou být Společností v souvislosti s Vaší návštěvou této webové stránky nebo v souvislosti s využitím služeb Společnosti zpracovávány, které typy cookies jsou při provozu tohoto webu používány a dále podává informace o tom, jak je možné cookies odmítnout či smazat. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“); zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů; a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Užíváním těchto webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE
Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ
Společnost o Vás může shromažďovat následující osobní údaje: Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném webovém formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu či jinou obdobnou cestou.

ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ
V případě, že si zakoupíte od Společnosti víno či jiné zboží, bude Společnost o Vás zpracovávat osobní údaje, které budou nezbytné pro přijetí a vyřízení objednávky a dodání objednaného zboží. Bude se jednat zejména o jméno, příjmení, dodací adresu, datum narození, e-mail, telefonní číslo, platební údaje, údaje o objednávce a jiné osobní údaje zákazníka. Účelem zpracování je vyřízení objednávky, zákonným důvodem zpracování je splnění smluvní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje zákazníků může Společnost předávat přepravcům zboží za účelem zajištění doručení objednávky. Uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu 10 let od posledního kontaktu se zákazníkem. Následně budou osobní údaje zákazníka smazány.

ZAKOUPENÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB
V případě, kdy si u Společnosti zakoupíte ubytovací služby, resp. tyto ubytovací služby využijete, bude o Vás Společnost zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro zarezervování a poskytnutí ubytovacích služeb. Jedná se zejména o údaje o jméně, příjmení, datu narození, adrese trvalého pobytu, e-mailové adrese, telefonním čísle, čísle občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti, údaje o ubytování a platební údaje. Účelem zpracování osobních je poskytnutí ubytovacích služeb a zákonným důvodem zpracování je splnění smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR a splnění zákonné povinnosti Společnosti ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být předány společnosti Previo s.r.o., se sídlem na adrese Praha, Kolbenova 882/5a, PSČ: 190 00, IČO: 259 75 234, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230379, která pro Společnost provozuje online rezervační systém ubytování, a dále společnosti Global Payments s.r.o., se sídlem na adrese Praha, Strašnice, V Olšinách 626/80, PSČ: 100 00, IČO: 042 35 452, která pro Společnost zajišťuje online platební bránu. Obě výše uvedené společnosti vystupují jako zpracovatelé Vašich osobních údajů, kteří se zavázali ve vztahu ke Společnosti k dodržování povinností vyplývajících pro ně z GDPR a ochraně Vašich osobních údajů ve stejné míře jako Společnost. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let ode dne, kdy byly poskytnuty ubytovací služby, následně budou Vaše osobní údaje smazány.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které uvedete při kontaktování Společnosti prostřednictvím kontaktního webového formuláře, a to za účelem vyřešení Vašeho požadavku. Jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název zaměstnavatele, zemi pobytu, případně dalších osobní údaje, které v kontaktním formuláři uvedete. Tyto osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho požadavku dle povahy tohoto požadavku, nejdéle však po dobu 5 let po posledním kontaktu s Vámi.

NEWSLETTER
Pokud s tím udělíte souhlas, bude Společnost využívat Vaši e-mailovou adresu k zasílání pravidelných marketingových informací a nabídek, které by Vás mohly zajímat.
Společnost Vám bude zasílat obchodní sdělení po dobu, dokud bude trvat Váš souhlas. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odhlásit, a to postupem uvedeným na konci každého newsletteru, nebo kliknutím na následující políčko ODHLÁSIT. Obchodní sdělení Vám bude Společnost zasílat i v případě, kdy se stanete zákazníky Společnosti, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti. V případě, že si nepřejete, aby Vám Společnost v takovém případě zasílala obchodní sdělení, můžete jejich odběr kdykoliv odhlásit postupem uvedeným na konci každého newsletteru, nebo kliknutím na výše uvedené políčko “odhlásit”.
Informace, které o Vás Společnost shromažďuje sama
Při návštěvě těchto webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné zejména pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz. Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na tomto webu. Tyto informace jsou sbírány prostřednictvím tzv. cookies.

CO JE COOKIE?
Cookie je krátký textový soubor, který vytváří webová stránka a ukládá jej při její návštěvě ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče, a tím umožňuje webové stránce rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace z Vaší předchozí návštěvy. Cílem cookies je tedy umožnit webové stránce zapamatovat si Vaše preference (jako například výběr jazyka, přihlašovací jméno apod.) po určitou dobu tak, aby nebylo nutné zadávat tyto informace znovu při dalším prohlížení webu v rámci stejné návštěvy. Soubory cookies mohou být rovněž použity k vytvoření anonymizované statistiky o Vaší návštěvě webové stránky. Existují dva typy souborů cookies:
relační cookies – relační cookies jsou ukládány do Vašeho počítače dočasně z technických a funkčních důvodů. Tento typ cookies zajišťuje přenos nezbytných relačních identifikátorů za účelem zajištění bezpečného a efektivního prohlížení webu. Relační cookies jsou vymazány na konci „relace“, tedy po zavření prohlížeče. Použitím tohoto druhu cookies je možné zabránit některým počítačovým praktikám, které mohou být nebezpečné pro Vaše soukromí;
trvalé cookies – trvalé cookies zůstávající uložené ve Vašem počítači až do vypršení doby, na kterou jsou nastaveny nebo do jejich výmazu. Trvalé cookies umožňují Vaši (nebo jakéhokoliv jiného uživatele, který používá stejný počítač) automatickou identifikaci při návštěvě webové stránky. Velká část uživatelsky přívětivých prvků webu je zajištěno právě prostřednictvím trvalých cookies. Trvalé cookies soubory mohou být dále užity k tomu, aby se Vám zobrazovala určitá reklama. Tyto dva typy cookies (relační a trvalé) mohou být dále rozděleny na: cookies první strany – cookies vytvořené webovou stránkou, kterou navštěvujete, které mohou být čteny pouze touto webovou stránkou;
cookies třetích stran – cookies, které jsou vytvořeny jinou stránkou než tou, na které se právě nacházíte, které mohou být čteny cizími zdroji, které cookies vytvořily. Tento typ cookies se užívá při cross-site trackingu (sledování napříč stránkami), retargetingu (znovuzacílení) a při zobrazování reklam. Dále tento typ cookies umožňuje webové stránce, na které se aktuálně nacházíte poskytovat určité externí služby, jako je například live chat.

JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁ SPOLEČNOST?
Technické cookies – cookies nezbytné pro správné fungování naší webové stránky (např. vyvažování zátěže na webu, správné zobrazení některých stránek apod.). Vzhledem k tomu, že tyto cookies jsou nezbytné, jsou používány naší webovou stránkou vždy, bez ohledu na uživatelskou předvolbu (nelze je odmítnout). K užívání tohoto typu cookies tedy Společnost nevyžaduje Váš souhlas; Analytické cookies – cookies, které umožní subjektu, který tyto cookies vytvořil, sledovat a zkoumat Vaše chování na naší webové stránce tak, aby na základě těchto dat mohl tento subjekt vylepšit Vaši uživatelskou zkušenost.

Technické cookies
acceptedCookies
secure_user
PHPSESSID

Analytické cookies
_ga
_ga_BM1S506M99
_gat_gtag_UA_161941487_1
_gid

Sociální sítě

JAK VYMAZAT NEBO ODMÍTNOUT COOKIES
Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete vyjádřit prostřednictvím lišty umístěné ve spodní části našeho webu. Cookies je dále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností Vám náleží následující práva:
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
a právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailovou adrese info@magmio.com

Gurdau Vinařství, s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno – Zábrdovice

Tyto Zásady jsou účinné ode dne [•].