PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na nezbytnost zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných zákonných ustanovení bere zákazník na vědomí následující pravidla. Zaškrtnutím políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazník vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa (dále též jen „osobní údaje“) společností Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem v Údolní 388/8, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 29358809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 75096 (dále jen „společnost“), jakožto správce. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gurdauvinarstvi.cz. Zaškrtnutím políčka souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zákazník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy byl informován o nabízených produktech a službách společnosti, informován o marketingových akcích společnosti, jakož mu byla zasílána obchodní sdělení společnosti prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 2 let, popř. do odvolání souhlasu. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gurdauvinarstvi.cz. Zákazník, který takto poskytl společnosti osobní údaje, bere na vědomí, že má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“): • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může zákazník získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, má povinnost poskytnout tyto informace bezplatně. S dotazy se mohou účastníci obrátit na 777 123 090 v pracovních dnech 8:00-16:00 nebo na mailovou adresu info@gurdauvinarstvi.cz . V Brně dne 25. 3. 2020

Všeobecné podmínky

Gurdau Vinařství, s.r.o. se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno IČO: 29358809 DIČ: CZ29358809 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75096 (dále také jako „prodávající“) pro prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.gurdau.com

Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování: Gurdau Vinařství, s.r.o., Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno Adresa elektronické pošty: info@gurdauvinarstvi.cz Telefon: +420 777 123 090

1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.gurdau.com (dále také jako „webové stránky“ nebo „internetová adresa“) provozované Gurdau Vinařství, s.r.o. se sídlem Údolní 388/8, Veveří, 602 00 Brno IČ: 29358809. 2. Veškeré objednávky učiněné u prodávajícího prostřednictvím internetové adresy a následné smluvní vztahy se řídí Všeobecnými prodejními podmínkami a platnou legislativou. Všeobecné prodejní podmínky mají přednost před ostatními prodejními podmínkami. 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na této internetové adrese. 2. Definice pojmů 2.1.Zbožím prodávaným prostřednictvím těchto webových stránek je víno, dále jen „zboží”. 2.2. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webové stránky zboží. 3. Potvrzení objednávky 3.1. Zákazník je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na Všeobecné prodejní podmínky a má možnost se s nimi seznámit. 3.2. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. 3.3. Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami zavazuje ke koupi vybraného zboží a služeb. 3.4. Po zadání objednávky zákazník obdrží potvrzovací e-mail obsahující nezbytné údaje pro úhradu zboží prostřednictvím bankovního převodu. 3.5. Prodávající odešle objednaná zboží zákazníkovi dle objednávky po obdržení platby na účet prodávajícího. Objednávka zadaná na těchto webových stránkách je závazná jejím odesláním. 3.6. Údaje obdržené prodávajícím jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.

4. Ceny 4.1. Ceny objednaného zboží a služeb jsou uvedené v ceníku na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny jsou včetně DPH. 5. Doručení 5.1. Zboží bude odesláno zákazníkovi po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající bude zákazníka informovat o způsobu a termínu doručení vína prostřednictvím e-mailu. Součástí e-mailu bude daňový doklad za objednané zboží. 6. Vrácení 6.1. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit prodávajícímu již obdržé zboží v neporušeném stavu, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty zboží a to do 30 dnů od uskutečnění fyzického vrácení zboží. Hodnota zboží bude zákazníkovi navrácena na bankovní účet, ze kterého bylo zboží placeno. 7. Omezení odpovědnosti 7.1.Obrázky a text popisující zboží uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na těchto webových stránkách nenese prodávající žádnou odpovědnost. 7.2.Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných prodejních podmínek, žádná reklamace uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží. 8. Vyšší moc 8.1.Prodávající vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. 8.2.V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se prodávající zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve. 8.3. Platba bankovním převodem není splatná ihned. V závislosti na bance může trvat 2–4 pra- covní dny, než platba dorazí k prodávajícímu. 8.4. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených prodávajícím. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u prodávajícího a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady. 9. Rozhodné právo a příslušnost soudu 9.1.Tyto Všeobecné prodejní podmínky se řídí českým právem. 12.2.Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží českým soudům. Tyto Všeobecné prodejní podmínky jsou platné a účinné od 25. 3. 2020.

vrstevnice

Kontakt

Gurdau Vinařství s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 Brno
Česká Republika

IČ: 29358809
DIČ: CZ29358809

info@gurdauvinarstvi.cz
+420 702 011 877

Napište nám

Kde nás najdete

Kurdějov 300
GPS: 48.959357, 16.767526

Otevírací doba
Pro nákup vína domů

Pondělí 9:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00
Středa 9:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 16:00

Co je u nás nového

Sledujte nás na Instagramu nebo na Facebooku